ItMarki之功績

做出一二五次編輯的使用者。帳號建立於二〇一八年一二月四日 (週二)。
問勛
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽
末之版初之版) 見(新五〇次)(二〇五〇一〇〇二五〇五〇〇

二〇二一年九月三日 (週五)

二〇二一年八月三一日 (週二)

二〇二一年八月二五日 (週三)

二〇二一年八月一七日 (週二)

二〇二一年七月三一日 (週六)

  • 〇五時四一分二〇二一年七月三一日 (六) 〇五時四一分 +五一九 考拉茲猜想新文「'''考拉茲猜想'''云:有一正整數。若為偶數,則除之以二;若為奇數,則乘三加一。循之,凡數皆通一。 以六為例。循上式,可得序六、三、十、五、十六、八、四、二、一,共八步。 又以十九為例。循上式,可得序十九、五十八、二十九、八十八、四十四、二十二、十一、三十四、十七、五十二、二十六、十三、四十、二十、十、五、十六、八、四、二、……」 非呈纂

二〇二一年七月二九日 (週四)

二〇二一年七月二八日 (週三)

二〇二一年七月二七日 (週二)

二〇二一年七月二六日 (週一)

二〇二一年七月二二日 (週四)

二〇二一年七月二一日 (週三)

二〇二一年七月二〇日 (週二)

末之版初之版) 見(新五〇次)(二〇五〇一〇〇二五〇五〇〇