Wuiedjer

加入於 二〇〇八年三月二七日 (週四)

江陰人,粗通古文,愿與諸君同修大典。

主撰條目


這位用戶的母語漢語
此君之母語吳儂軟語
该个用户个母语吴语
lzh-2 此君有志文言也。