GZWDer之功績

做出九八次編輯的使用者。帳號建立於二〇一三年三月二九日 (週五)。
問勛
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽
末之版初之版) 見(新五〇次)(二〇五〇一〇〇二五〇五〇〇

二〇二一年九月一三日 (週一)

二〇一七年七月三〇日 (週日)

二〇一五年四月七日 (週二)

末之版初之版) 見(新五〇次)(二〇五〇一〇〇二五〇五〇〇