Ngguls

加入於 二〇一七年四月三〇日 (週日)
由逆襲的天邪鬼在話題分类上作出的最新留言:七 年前

歡迎

自永樂修典,四庫編成,古今圖冊,收攬完備。惟近世曉覺道理,百家爭鳴。西學東漸,各有始末。士紳茫茫,遠不及逮。疑古者眾,怨舊者多。於是斥逐儒術,貶抑性理。殷周之明,莫非妖言;泰西末流,敬為上賓。崇外若此,至今百年。會西國志士,立典於網絡,開共筆之先河。吾人乃竊取一處,成以文言,謀復古法,載新世之大道,以揚中華文理,興千年舊邦,故亟需善古文而博今道者。願足下能同遊,共為大典,修先世之廢道,著當今之新知。

又,古文維基大典,以其從古,多有異於外文,宜先閱典章凡例章法,以求壹道。

如有垂詢賜教,請至會館燕語如故,亦無不可。 --逆襲的天邪鬼 (對話) 二〇一七年四月三〇日 (日) 〇八時五四分 (UTC)回覆

分类

维基的分类顶多做成这种效果,条目顺序能调,但是分类项只能有一个字。如果想这样搞,大家得订个统一的标准,所有人都按同一个标准分类,否则结果会像中文维基那样极度混乱。--逆襲的天邪鬼 (對話) 二〇一七年五月一四日 (日) 〇六時二四分 (UTC)回覆