R.E.A.~zh-classicalwiki

加入於 二〇〇八年一月二五日 (週五)
維基大典:巴别
wuu-1
該個用戶好拿基本吳語來交流。
lzh-1 此君粗通文言也。
察用戶語

恭候諸君光臨吳語維基大典,大家儕好編輯個自由個百科全書