Assisass

加入於 二〇一三年九月二五日 (週三)

忙中偷閒,譯維基文方成,乃誌於此。----Assisass (talk) 二〇一五年九月廿九日 (二) 二三時四八分

今譯維基文第二次世界大戰方成,立此為記。----Assisass (talk) 二〇一五年十月廿五日 (日) 〇〇時四八分

東德條初成,立此為記。----Assisass (talk) 二〇一五年十月廿八日 (三) 二三時〇三分

西德條初成,立此為記。----Assisass (talk) 二〇一五年十月廿八日 (三) 二三時一三分

德國條史編,初成,立此為記。----Assisass (talk) 二〇一五年十月廿九日 (四) 二二時一二分