Wikipedia zh logo.svg 維基大典現已得文一萬九百九十五
Symbol support vote.svg 方今列為正典者,凡一百七十五篇,約占全站百分之1.5916;
Symbol star gold.svg 方今舉為卓著者,凡十二篇,約占全站百分之0.1091。
🖋大典統計於


吾,一介書生,欲貢獻於社會,然性不喜與人談,遂埋首於維基大典中,自怡而助人。

可至通語維基大典以覽更多。

統計

🖋
🔧🛠
🔨🚗

拙作