S7w4j9

加入於 二〇〇九年一一月六日 (週五)
無編輯摘要
S7w4j9
(歡迎去豆瓣一起開大趴體。)
S7w4j9
 
 
不問世事,離羣索居,翻磨文章,但求精藻。
 
士類之所慕者,自由也,故維基之道,能呼朋引伴,能師友相協,能共結盟體,此自由之慕也。
 
*[[用戶:S7w4j9/詩鈔:假裝自己沒有在寫詩|詩鈔]]
一一五〇