Not-Found

加入於 二〇一七年一〇月二日 (週一)
無編輯摘要
: 掌中纂 纂於掌中卷
Not-Found
: 掌中纂 纂於掌中卷
|icon=Cscr-featured.svg
|title=用戶框
|content=初用[[百度]],偶察大典於手機之中,興趣甚大,纂首文於[https://zh.m.wikibooks.org 維基教本]矣。
|content={{Babel|zh|lzh-2|zh-wuu-1|en-1}}
 
初用[[百度]],偶察大典於手機之中,興趣甚大,纂首文於[https://zh.m.wikibooks.org 維基教本]矣。
 
時[[二〇〇六年|丙戌]]二月廿三。
|-
! 語言
|content= {{Babel|zh|lzh-2|zh-wuu-1|en-1}}
| [[漢語|漢語(白話)]]、[[吳語]][[紹興|(紹興)]]、[[英語]][[英國|(英國)]]、[[世界語]](略懂)。
|-
! 功績
二〇九