Vanished user 1929210

加入於 二〇一五年六月一三日 (週六)
無編輯摘要
== 垃圾堆 ==
* [[Special:PrefixIndex/User:逆襲的天邪鬼]]
* [[維基大典:世事]]、[[T:世事]]
* [[維基大典:詩詞賞析]]
* [[維基大典:新知評選]]
 
=== 坑 ===
* 不得不说此人滥用职权封禁他人的行为非常恶心。--[[User:Wanggengchen|Wanggengchen]],[https://www.zhihu.com/question/60694624/log 知乎]
 
== 垃圾連結 ==
* https://quarry.wmflabs.org/Vjudge1
 
[[zh:User:逆襲的天邪鬼]]
[[en:User:逆襲的天邪鬼]]
[[分類:有秩]]
二二五三